LinkWithin

http://mtvo-bcn.blogspot.com.es/

24 de novembre de 2014

HISTÒRIA DEL PARC DEL TURÓ DE MONTEROLS, ARXIU PRIVAT DE LA FAMILIA ESCOLÀ-GIL,2ª PART...24-11-2014...!!!

1- Manuela Gil a la Torre, 1893-95. La Torre era del seu pare Leopold Gil, l’únic dels germans Gil que quedava viuEsta historia la escribe la Sra. Mercè Ferrer Escolà.
Literalmente,  y escrito de su puño y letra.


Depositaria del Arxiu de la Familia Escolà-Gil.


Yo, solamente hago de transcriptora de esta apasionante historia, muchas gracias Sra. Mercè Ferrer Escolà.

1- Manuela Gil en la Torre, 1893-95. La Torre era de su padre Leopold Gil, el único de los hermanos Gil que quedaba vivo.

1- Manuela Gil a la Torre, 1893-1895. La Torre era del seu pare Leopold Gil, l'únic dels germans Gil que quedava viu.

1- Manuela Gil in the Tower, 1893-1895. La Torre was his father Leopold Gil, the one of Gil brothers left alive.
2 - Mercedes Escolà a la Torre 1932. Per la mare, la Torre va ser sempre com un paradís perdut. Mai es va acostumar del tot a viure en un pis.

2 - Mercedes Escolà en la Torre 1932. Para la madre, la Torre fue siempre como un paraíso perdido. Nunca se acostumbró del todo a vivir en un piso.

2 - Mercedes Escolà in 1932. For the mother Torre, Torre was always like a lost paradise. He never quite got used to living in an apartment.

3- Mercedes Escolà a la terrassa del primer pis; a la dreta, la façana de la casa i al fons, la Creueta del Coll, el Carmel, i el Turó de la Rovira (Muntanya Pelada). Any 1930-31.

3- Mercedes Escolà en la terraza del primer piso; a la derecha, la fachada de la casa y al fondo, la Creueta del Coll, el Carmel, y el Turó de la Rovira (Montaña Pelada). año 1930-31.

3- Mercedes Escolà on the first floor terrace; right, the facade of the house and the background, the Creueta of Coll, Carmel, and Turo de la Rovira (Montaña Pelada). year 1930-31.
4 - Al mateix lloc, Mª Teresa Escolà i el seu promès, Joan Masriera l’any 1935. El paisatge ha canviat una mica i al fons es veu ja la casa de Balmes 360, construïda en 1934-36 per Francesc de Paula Nebot.
4 - En el mismo lugar, Mª Teresa Escolà y su prometido, Joan Masriera 1935. El paisaje ha cambiado un poco y al fondo se ve ya la casa de Balmes 360, construida en 1934-36 por Francesc de Paula Nebot.

4 - On the spot, Mª Teresa Escolà and her fiancé, Joan Masriera 1935. The landscape has changed a bit and the background you see the house of Balmes 360, built in 1934-1936 by Francesc de Paula Nebot.
5 - En prometre’s Mª Teresa amb Joan Masriera, les dues famílies van establir lligams. El pare de Joan, Lluís Masriera, era un important pintor i joier que a més a més es dedicava al teatre. Representava obres a l’estudi Masriera, un curiós temple grec situat al carrer Bailèn. Mercedes Escolà va començar a fer teatre amb ell. Aquí la veiem amb el vestit de mora de l’obra La Venganza de don Mendo a la porta del safareig.

5 - En prometerse Mª Teresa con Joan Masriera, las dos familias establecieron lazos. El padre de Juan, Lluís Masriera, era un importante pintor y joyero que además se dedicaba al teatro. Representaba obras al estudio Masriera, un curioso templo griego situado en la calle Bailén. Mercedes Escolà comenzó a hacer teatro con él. Aquí la vemos con el vestido de mora de la obra La Venganza de don Mendo en la puerta del lavadero.

5 - For Mª Teresa to promise Joan Masriera, the two families established ties. John's father, Lluís Masriera was an important painter and jeweler also devoted to the theater. Masriera works represented the study, a curious Greek temple situated at Bailen. Mercedes Escolà started doing theater with him. Here we see the dress mulberry work Revenge of Don Mendo in front of the laundry.

6 - El matrimonio Escolà-Gil tenía previsto dar una parcela • la del terreno de la Torre a cada hijo. A Mª Teresa le dieron la parcela • la de Muntaner 440. Esto estrechó la entrada señorial de la finca, correspondiente a los números 440.442 y 444 de Muntaner. Joan Masriera, era arquitecto y se encargó de la construcción del edificio. Su construcción se terminó meses antes de que comenzara la Guerra Civil (dibujo de Luis Mª Escolà).

6 - El matrimonio Escolà-Gil tenía previsto dar una parcela • la del terreno de la Torre a cada hijo. A Mª Teresa le dieron la parcela • la de Muntaner 440. Esto estrechó la entrada señorial de la finca, correspondiente a los números 440.442 y 444 de Muntaner. Joan Masriera, era arquitecto y se encargó de la construcción del edificio. Su construcción se terminó meses antes de que comenzara la Guerra Civil (dibujo de Luis Mª Escolà).

6 - The Escolà-Gil marriage planned to plot the terrain • Tower each child. A Mª Teresa was given the plot • the de Muntaner 440. This narrowed the stately entrance to the estate, corresponding to the numbers 440 442 and 444 Muntaner. Joan Masriera, was an architect and was responsible for the building. Its construction was completed months before the start of the Civil War (drawing of Luis Maria Escolà).

7- A l’estiu de 1936 la família Escolà-Gil estiuejava a Caldetes, on tenien una bonica casa construïda per Enric Sagnier el 1919, desgraciadament avui desapareguda. Allí van anar els milicians de la FAI a buscar a Lluís Escolà. Havien entrat a la Torre i no van trobar els diners.

7- En verano de 1936 la familia Escolà-Gil veraneaba en Caldetes, donde tenían una bonita casa construida por Enric Sagnier en 1919, desgraciadamente hoy desaparecida. Allí fueron los milicianos de la FAI buscar a Lluís Escolà. Habían entrado en la Torre y no encontraron el dinero.

7- In the summer of 1936 Escolà-Gil family summered in Caldetes, where they had a nice house built by Enric Sagnier in 1919, unfortunately now defunct. There were militants of the FAI search Lluís Escolà. They had entered the Tower and found the money.

8- Els milicians se’n van emportar de la Torre tot el que van poder, tal com ho va dibuixar, amb un toc humorístic, Luis Mª Escolà, el segon fill de Manuela i Lluís.

8- Los milicianos se llevaron de la Torre todo lo que pudieron, tal como lo dibujó, con un toque humorístico, Luis Mª Escolà, el segundo hijo de Manuela y Luis.

8- The militants took away from the Torre everything they could, as drawn, with a humorous twist, Luis Maria Escolà, the second son of Manuela and Luis.
9 - Durant la Guerra Civil la Torre va ser ocupada per las Mujeres Libres, un col·lectiu anarquista que es va encarregar de l’organització de la Granja-Escuela Sant Gervasi. La família va anar viure a Reus, on Lluís Escolà tenia un germà.

9 - Durante la Guerra Civil la Torre fue ocupada por las Mujeres Libres, un colectivo anarquista que se encargó de la organización de la Granja-Escuela Sant Gervasi. La familia fue vivir en Reus, donde Lluís Escolà tenía un hermano.

9 - During the Civil War the tower was occupied by an anarchist collective Mujeres Libres who was responsible for organizing the Farm-School Sant Gervasi. The family was living in Reus, where Lluís Escolà had a brother.

10 - El resultat d’aquesta ocupació va ser que la casa va quedar molt malmesa, tal com la va dibuixar Luis Mª Escolà.

10 - El resultado de esta ocupación fue que la casa quedó muy dañada, tal como la dibujó Luis Mª Escolà.

10 - The result of this occupation was that the house was badly damaged, as Drew Luis Maria Escolà.

11 - Quan la família va tornar després de la Guerra Civil, la Torre havia quedat inhabitable i l’Ajuntament projectava fer un parc allí. Durant 6 anys la família va defensar casa seva, però finalment van comprendre que no hi havia cap més alternativa que accedir a fer la donació dels terrenys del Parc i urbanitzar la resta. Al desembre de 1945 van comencar a enderrocar la casa.

11 - Cuando la familia regresó tras la Guerra Civil, la Torre había quedado inhabitable y el Ayuntamiento proyectaba hacer un parque allí. Durante 6 años la familia defendió su casa, pero finalmente comprendieron que no había otra alternativa que acceder a hacer la donación de los terrenos del Parque y urbanizar el resto. En diciembre de 1945 comenzaron a derribar la casa.

11 - When the family returned after the Civil War, the tower was left uninhabitable and the City planned to make a park there. During six years defended the family home, but eventually realized that there was no alternative to access donate the land of the park and develop the rest. In December 1945 they began to demolish the house.12- Als últims anys de la seva vida i amb una salut molt precària, Mercedes Escolà no havia perdut ni la seva intel·ligència ni el seu bon humor. Va ser en aquesta època quan amb la seva parla dificultosa -havia patit una embòlia- i ajudant-se amb fotografies i dibuixos que ella feia, em va explicar tota la Torre detall a detall. En saber-ho, Luis Mª Escolà ens va fer uns croquis a escala de les plantes de la Torre. Gràcies a tot això hem pogut treure un joc de plànols amb força precisió  de l’edifici tal com era.

12- En los últimos años de su vida y con una salud muy precaria, Mercedes Escolà no había perdido ni su inteligencia • Inteligencia ni su buen humor. Fue en esa época cuando con su habla dificultosa -había sufrido una embòlia- y ayudándose con fotografías y dibujos que ella hacía, me explicó toda la Torre detalle a detalle. Al saberlo, Luis Mª Escolà nos hizo unos croquis a escala de las plantas de la Torre. Gracias a todo ello hemos podido sacar un juego de planos con bastante precisión del edificio tal como era.

12- In the last years of his life and a very poor health, Mercedes Escolà had not lost their intelligence • intelligence and good humor. It was at this time that his slurred speech There was suffered embòlia- and helping with photographs and drawings she did, she explained every detail Tower detail. Knowing this, Luis Maria Escolà made some sketches to scale plants Tower. Thanks to all that we could get a set of drawings with some precision the building as it was.

13 - Tot el que queda de la Torre està a Mis Queridos Muebles. L’amidament d’aquest espai ens va servir per comprovar l’exactitud dels plànols de Luis Mª Escolà. La Torre, tal com la va conèixer la família, va ser construïda el 1781-89, i es va bastir, amb tota seguretat, sobre un edifici anterior.
13 - Todo lo que queda de la Torre está a Mis Queridos Muebles. La medición de este espacio nos sirvió para comprobar la exactitud de los planos de Luis Mª Escolà. La Torre, tal como la conoció la familia, fue construida en 1781-89, y se construyó, con toda seguridad, sobre un edificio anterior.

13 - All that remains of the Tower is My Beloved Furniture. The measurement of this space helped us to verify the accuracy of the planes of Luis Maria Escolà. The tower, known as the family, was built in 1781-89, and was built safely, on an earlier building.

14 - La Planta Baixa quedava sota terra per la banda de muntanya. Podem veure els murs de l’angle superior esquerre de la casa i la Cisterna més gruixuts que la resta i adaptats a la desviació que hi ha entre la casa i la Cisterna. El gruix d’aquests murs, existent només a la Planta Baixa, a més de la Galeria d’accés a la Cisterna, d’una factura diferent de la resta d’aquest espai, són les evidències més clares de l’edifici anterior.

14 - La Planta Baja quedaba bajo tierra para el lado de montaña. Podemos ver los muros de la esquina superior izquierda de la casa y la Cisterna más gruesos que el resto y adaptados a la desviación que hay entre la casa y la Cisterna. El grueso de estos muros, existente sólo en la Planta Baja, además de la Galería de acceso a la Cisterna, de una factura diferente del resto de este espacio, son las evidencias más claras del edificio anterior.

14 - The ground floor was underground to the mountain side. We can see the walls of the upper left corner of the house and Cistern thicker than the rest and adapted to the deviation between the house and the Cistern. The bulk of these, existing only on the ground floor, plus access Gallery Cistern, a different bill remainder of this space, walls are the clearest evidence of the previous building.

15 - La Planta Primera era la planta noble,  amb vestíbul, sala, saleta, menjador i despatx, a més d’uns quants dormitoris. Una galeria amb arcs envoltava la casa per tres dels seus costats. Hi havia també terrasses sobre els espais de servei de la Planta Baixa, i un jardí al qual en deien el Terrat de les plantes que cobria la Cisterna. Al fons d’aquest jardí  hi havia una galeria coberta amb un acabat de pedretes enganxades que en deien La Gruta, construïda probablement el 1887-89.

15 - La Planta Primera era la planta noble, con vestíbulo, sala, salón, comedor y despacho, además de unos cuantos dormitorios. Una galería con arcos rodeaba la casa por tres de sus lados. Había también terrazas sobre los espacios de servicio de la Planta Baja, y un jardín al que llamaban la Azotea de las plantas que cubría la Cisterna. Al fondo de este jardín había una galería cubierta con un acabado de piedrecitas pegadas que llamaban La Gruta, construida probablemente el 1887-89.

15 - The first floor was the main floor, an entrance hall, living room, dining room and office, plus a few bedrooms. A gallery of arches surrounding the house on three sides. There were terraces on the spaces on the ground floor, and a garden they called the Roof of plants covering the cistern. At the bottom of the garden there was a covered veranda with a finish of glued stones they called The Grotto, probably built the 1887 to 1889.

16 - A la Planta Segona estaven els dormitoris, un espai de jocs per als nens, la planxa i la cuina, comunicada amb el menjador al pis de sota amb un petit ascensor accionat manualment. Envoltant el conjunt, una gran terrassa que cobria la Galeria.

16 - En la Planta Segunda estaban los dormitorios, un espacio de juegos para los niños, la plancha y la cocina, comunicada con el comedor en el piso de abajo con un pequeño ascensor accionado manualmente. Rodeando el conjunto, una gran terraza que cubría la Galería.

16 - On the second floor were the bedrooms, a playground for children, iron and kitchen, connected to the dining room on the ground floor with a small lift operated manually. Surrounding the whole, a large terrace covering the Gallery.

17 - Al damunt de tot, la Torratxa.

17 - Encima de todo, la Torratxa.

17 - Above all, the Torratxa.

18 - Secció transversal que mostra els nivells de la casa, la Cisterna, el Terrat de les Plantes i la Gruta al fons.

18 - Sección transversal que muestra los niveles de la casa, la Cisterna, la Azotea de las Plantas y la Gruta al fondo.

18 - Cross section showing the levels of the house, Cistern, Roof Plant and the Grotto at the bottom.

19 - Secció longitudinal de la Cisterna, el Terrat de les Plantes i la Gruta.

19 - Sección longitudinal de la Cisterna, la Azotea de las Plantas y la Gruta.

19 - Longitudinal section of the tank, Roof Plant and the Grotto.
20 - A partir d’aquests plànols i de les poques fotografies que tenim s’ha pogut dibuixar la façana.

20 - A partir de estos planos y de las pocas fotografías que tenemos se ha podido dibujar la fachada.

20 - From these drawings and a few photographs that we have been able to draw the facade.